АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Билет 6. Змінюватися внутрішня енергія термодичнамічної системи може

Читайте также:
 1. Билет 1
 2. БИЛЕТ 1
 3. Билет 1
 4. БИЛЕТ 1
 5. Билет 1
 6. Билет 1
 7. Билет 1
 8. Билет 1
 9. Билет 1 Восточные славяне. Расселение, основные занятия, религия. Военная демократия.
 10. Билет 1. Предмет истории как науки: цели и задачи ее изучения
 11. Билет 1.(12)
 12. Билет 10

1.

Змінюватися внутрішня енергія термодичнамічної системи може

тільки в результаті взаємодії системи з іншими тілами (зовнішнім

середовищем). Один із способів зміни внутрішньої енергії – здійснення механічної роботи над системою. Наприклад, всуваючи поршень в циліндр з газом, газ стискаємо (здійснюємо роботу), в результаті температура газу підвищується і змінюється (збільшується) внутрішня енергія газу. Енергію, передавану при цьому термодинамічній системі зовнішніми тілами, називають роботою, що здійснюється над системою.

 

Перший закон термодинаміки є законом збереження і перетворення

енергії у термодинамічних процесах. Рівняння (2.6) виражає перший закон термодинаміки: теплота, що передається системі, витрачається на зміну її внутрішньої енергії і на здійснення нею роботи проти зовнішніх сил. У разі елементарного процесу перший закон термодинаміки можна записати у вигляді

 

де dU – нескінченно мала зміна внутрішньої енергії системи; δA –

елементарна робота; δQ – нескінченно мала кількість теплоти. Відмінності в записі dU, δA і δQ пояснюються такими міркуваннями. Внутрішня енергія – однозначна функція стану, тому якщо система повертається в початковий стан, зміна внутрішньої енергії незалежно від шляху переходу дорівнює нулю, тобто умова, що інтеграл по замкненому контуру

 

2. Співвідно́шення Кла́узіуса — Клапейро́на — рівняння, яке задає закон залежності тиску від температури на кривій співіснування фаз.

де P — тиск, T — температура, Q — прихована теплота, — зміна об'єму речовини при фазовому переході.

Формула Клаузіуса — Клапейрона є наслідком рівності хімічних потенціалів різних фаз при фазовому переході.

Якщо q – питома теплота пароутворення (кількість теплоти, яку необхідно затратити для того, щоб перетворити 1 кг рідини в пару при постійній температурі), то qμ = μq – молярна теплота пароутворення; Vμп – молярний об’єм пари, Vμр – молярний об’єм рідини. Тоді залежність тиску насиченої пари рн від температури (рівняння Клапейрона-Клаузіуса) задається співвідношенням:

 

dpн /dT = qμ/T∙(Vμп – Vμр).

 

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)