АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Критерії диференційного діагнозу стенозуючого ларингіту, дифтерійного крупу, бронхіальної астми в дітей раннього віку

Читайте также:
 1. ВИД І ЙОГО КРИТЕРІЇ
 2. Виховання дітей у східних слов’ян
 3. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми. Принципи, шляхи і етапи перевиховання важковиховуваних дітей.
 4. ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
 5. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації.
 6. Критерії ефективності стратегії формування та виконання державного і місцевих бюджетів
 7. Критерії згоди. Основні поняття
 8. Критерії класифікації документів
 9. Критерії оцінювання діяльності студента на семінарі
 10. Критерії оцінювання знань студентів
 11. Критерії оцінювання і фективності виховного процесу.

 

Критерії Приступ бронхіальної астми Стенозуючий ларингіт Дифтерійний круп
Стани, що передують Період передвісників Гострі респіраторно-вірусні інфекції (частіше парарип) Гарячка, погір­шання загального стану
Початок Гострий Раптовий Поступовий
Підвищення температури Не характерне ± 37,5°С-38°С
Кашель Сухий із переходом у вологий Сухий, гавкаючий, що переходить у вологий Спочатку сухий, гавкаючий, що зміню-ється хриплим
Афонія - Охриплість голосу +
Задишка Експіраторна або змішана Інспіраторна Інспіраторна
Участь допоміжної мускулатури в акті дихання + ± +
Вимушене положення +    
Грудна клітка в положенні вдиху +   ~
Перкусія легень Коробковий звук Легеневий звук Притуплення легеневого звуку
Аускультація легень Жорстке дихання з подовженим видихом, різноманітність сухих хрипів і вологих Жорстке дихання, провідні хрипи Жорстке дихання, вологі, сухі хрипи (швидко при­єднується пневмонія)
"Німі" легені + - -
Ціаноз + ± +
Тахікардія + + +
Парадоксальний пульс + ± +
Гемограма   Ларингоскопія Лейкопенія, еозинофілія, лімфопенія   Не інформативна Лейкопенія або може бути лейкоцитоз із зсувом вліво   Червоні валики   над голосовими   зв'язками Лейкоцитоз із зсувом вліво   Плівчасті на-   шарування на   слизовій горта-   ні, голосових   зв'язках
Ефективність   бронхолітиків Виражена Виражена Відсутня

 


Білет 3

Патогенез холелітіазу

В основі формувaння холелітіазу відіграють роль три основних фактори: дисхолія печінкового генезу, холестаз і запальні 3МЇНИ у жовчному міхурі. У дітей частіше виявляють білірубінові камені, і тільки в пубертатному віці переважає холестериновий літіаз, Крім того. поділ на холестеринові й білірубінові камені у дітей умовний - частіше зустрічаються змішані складу конкременти,

Внаслідок генетичного або набутого дефекту синтезу холестерину, жовчних кислот або фосфоліпідів виробляється літогенна жовч, ., якій порушене співвідношення між цими інгредієнтами,застій жовчі, повязаний з гіпокінезією жовчного міхура, підсилює Всмоктувана рідини та водорозчинних емульгованих жирних кислот, у результаті ЧОГО концентрація холестерину й бі­лірубіну в жовчі підвищується, а жовчних КИСЛОТ - знижуеться (холецистогенна дисхолія).

При запаленні концентрація жовчних кислот У жовчі знижується внаслідок Їх всмоктування, Крім ТОГО, запалена слизова оболонка: ексудат. що містить велику кількість білка і кальцію, які є основою для відкладення солей.

При наявності факторів ризику включається пусковий механізм холелітіазу - секреція печінкою літогенної жовчі,

Важливу роль у літогенезі грають також порyшення ентерогепатичної циркуляції жовчних кислот. Появі кристалів холестерину передує гіперсекреція CJlИ3OВOї оболонки жовчного міхура муцину, оскільки літогенез проходить в МУЦИНOВOму гелі, який утримує кристали холестерину в жовчному Mixypі

Розрізняють холестеринові та білірубінові камені.

Холестеринові камені складаються з холестерину, білірубіну, білкових речовин, лецити­ну, білірубінату кальцію, жовчних КИСЛОТ, металів. Холестеринові камені Поодинокі, жовтого кольору, рентгенонеконтрестні,

Білірубінові, або пігментні, камеї дрібні, але утворюються у великій кількості. Розрізняють два основних видів пігменту: чорний пігмент і бiлipубінат кальцію. Жовчні камені, які складаються з чорного пігменту. розташовані У жовчному міхурі, рент­генонеконтрастаі, Жовчні камені які складаються з білірубінату кальцію, темне-коричневого КОлЬОРУ або зеленуватого відтінку,. ці камені рентгеноконтрастні, частіше розташовані у жовчних ходах.

 

 


Білет 4


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)