АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

БІЛЕТ №1

Читайте также:
  1. IV. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ
  2. Білет № 10
  3. Білет № 26
  4. Білет № 5
  5. БІЛЕТ №7
  6. ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5
  7. Квиток. Білет.
  8. Приклад залікового білету

Загальна площа земель з кислою реакцією в Україні становить близько 10 млн. га. Проблема їх хімічної меліорації виступає як першочергова у зв’язку з тим, що внаслідок глобальної декальцинації ґрунтового покриву розширюються площі таких земель за рахунок ґрунтів із нейтральною і слабко кислою реакцією. Декальцинацію ґрунтів супроводжується їх де гуміфікацією, що підтверджується падінням запасів гумусу в усіх грунтово-кліматичних зонах України. За систематичного застосування лише мінеральних добрив посилюється декальцинація і знижується їх ефективність.

В той же час потенційні запаси вапнякових порід і мінералів в Україні становлять більше 1 млрд. т. До них належать поклади вапняків, крейди, торфотуфів. Значними є запаси в Україні дефекату. Природні поклади вапнякових порід у Волинській, Закарпатській, Тернопільській і Хмельницькій областях сягають більше 100 млн. т в кожній, в Харківській – близько 490 млн. т, у Львівській, Рівненській, Сумській, Чернігівській і Чернівецькій областях – більше 50 млн. т в кожній. В Україні є реальна можливість забезпечення вапняковими матеріалами для повної потреби віднині і на далеку перспективу.

Площа земель з лужною реакцією ґрунтового розчину в Україні складає більше 2.8 млн. га, що потребує періодичного їх гіпсування. На підприємствах хімічної промисловості зосереджено у відвалах мільйони тонн фосфогіпсу, придатного для хімічної меліорації солонцевих ґрунтів. У той же час в Україні поширені поклади природного гіпсу, розвідані запаси яких становлять більше 0,8 млрд. т. Найбільші поклади, що перевищують 600 млн. т, знаходяться в Донецькій, Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

 

БІЛЕТ №1

1. Етіологічні та патогенетичні фактори розвитку зригувань у дітей раннього віку.

Фактори розвитку регургітації:

- незрілість дистального відділу стравоходу: кардинальне м’язове потовщення, що трактується сфінктером, набуває найбільшу виразність у віці1-3 років.

- диспропорції збільшення довжини тіла й стравоходу

- незначний об’єм шлунка і його куляста форма

- крик

- закрепи

- метеоризм

- порушення правил вигодовування та догляду

- аэрофагія, що виникає при швидкому або повільному ссанні,

(«тугі» груди матері, особливості будови соска)- суміші, не адекватні віку

- туге сповивання

2. Диф. діагностика больового синдрому при патології травної і сечовидільної системи

 

 


Білет 2

1.На начальном этапе после попадания в желудок H. pylori, быстро двигаясь при помощи жгутиков, преодолевает защитный слой слизи и колонизирует слизистую оболочку желудка. Закрепившись на поверхности слизистой, бактерия начинает вырабатывать уреазу, благодаря чему в слизистой оболочке и слое защитной слизи поблизости от растущей колонии растёт концентрация аммиака и повышается pH. По механизму отрицательной обратной связи это вызывает повышение секреции гастрина клетками слизистой желудка и компенсаторное повышение секреции соляной кислоты и пепсина, с одновременным снижением секреции бикарбонатов.

Муциназа, протеаза и липаза, вырабатываемые бактерией, вызывают деполимеризацию и растворение защитной слизи желудка, в результате чего соляная кислота и пепсин получают непосредственный доступ к оголённой слизистой желудка и начинают её разъедать, вызывая химический ожог, воспаление и изъязвление слизистой оболочки.

Эндотоксин VacA, вырабатываемый бактерией, вызывают вакуолизацию и гибель клеток эпителия желудка.[46] Продукты гена cagA вызывают дегенерацию клеток эпителия желудка, вызывая изменения фенотипа клеток (клетки становятся удлинёнными, приобретая так называемый «колибри фенотип»[47]). Привлечённые воспалением (в частности, секрецией интерлейкина-8 клетками слизистой желудка) лейкоциты вырабатывают различные медиаторы воспаления, что приводит к прогрессированию воспаления и изъязвления слизистой, бактерия также вызывает окислительный стресс и запускает механизм программируемой клеточной смерти клеток эпителия желудка

2.Характерні особливості обструктивного синдрому при різних захворюваннях у дітей раннього віку з ГРВІ


 

Симптоми Бронхіальна астма Обструктивний бронхіт Бронхіоліт як прояв ГРВІ Обструктивний бронхіт + гостр; пневмонія
Обтяжена спадковість алергічними хворобами У більшості В 1/4 хворих
Гострі алергічні реакції на харчов: продукти, медикаменти, щеплення Часто Рідко
Супровідні шкірні алергічні прояви У 6% Не характерні
Обструктивний синдром повторюється (анамнестично) 2-3-5 разів Уперше або не більше 1-2 разів
День виникнення обструкції 1-2 день ГРВІ 3-4-5 день ГРВІ
Тривалість обструктивного синдрому До 3-х днів 3-7-9 і більше днів
Ознаки інфекційного токсикозу Не характерні Не характерні або короткотривалі Виражені й наростають
Тривалість гіпертермії (вище 38°С) Не більше 2-3 днів Більше 2-3 днів
Дані аускультації Жорстке або послаблене дихання з подовженим видихом
Розсіяні сухі свистячі й дифузні дрібно- та середньо-міхурцеві вологі хрипи Дифузні сухі хрипи та різнокаліберні вологі Велика кількість дифузних крепітую-чих вологих хрипів, розсіяні сухі, свистячі хрипи Розсіяні сухі хрипи та локалізовані вологі дрібномі-хурцеві та крештуючі хрип
Дані перкусії Коробковий звук Ділянки притуплення
Гемограма Рівень Ig E в сироватці крові Помірний нейтрофільоз еозинофіли, лімфопенія   Підвищений або високий Лейкоцитоз та прискорена ШОЕ помірні або не визначаються, лімфоцитоз, нейтропенія Рівень Ig E в сироватці крові У межах норми або незначно підвищений
Рентгенологічні дані Ознаки здуття легеневої тканини, посилення легеневого малюнка Посилення і деформація судинного малюнка та зогнища інфільтрації

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)