АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

Читайте также:
 1. Активные потери энергии в аппаратах
 2. Анатомия речевого аппарата и физиология органов речи
 3. Аппарат Драгера, 1903 год
 4. Аппарат Конституционного Суда РФ
 5. Аппарат Лакура, 1863 год
 6. Аппарат районного суда
 7. Аппарат Флейса, 1878 год
 8. Аппаратах
 9. Аппаратное обеспечение информационной технологии.
 10. Аппаратное обеспечение персонального компьютера.
 11. Аппаратное обеспечение ЭВМ.
 12. Аппаратные средства

онда төмендегі формула орындалатын интервалында

ең болмағанда бір нүктесі табылады

220. Егер Функциясы кесіндісінде үзіліссіз

және интервалында

дифференциалданатын болса, онда төмендегі орындалатын

интервалында ең болмағанда бір нүктесі табылады:

221. функциясына кесіндісінде Лагранж

теоремасын қолданып, с мәнін табу керек:

222. функциясына кесіндісінде

Ролль теоремасын қолданып, мәнін табу керек :

223. Лопиталь ережесін қолданып, шекті есептеу керек :

224. Лопиталь ережесін қолданып, шекті есептеу керек :

225. Шекті есепте :

226. Шекті есепте :

227. Шекті есепте :

228. Шекті есепте :

229. Шекті есепте :

230. Шекті есепте :

231 функциясының нүктесіндегі жанаманың бұрыштық коэффициентін тап:

232. Мына теңдеу қалай аталады

233. Мына теңдеу қалай аталады

234. бұл шек ... деп аталады:

235. бұл шек ... деп аталады:

236. Функцияның өсімшесінің аргумент өсімшесіне

қатынасының шегін және аргументі нөлге ұмтылса ... деп атайды:

237. Дұрыс формуланы тап:

238. Дұрыс формуланы тап:

239. Дұрыс формуланы тап:

240 Егер , онда функциясының

нүктесіндегі нормальдық теңдеу:

241. Уақытты тең нүктесінің қозғалғаны

мына теңдеумен берілгенде: лездік жылдамдығы нешеге тең:

242 Уақытты тең нүктесінің қозғалғаны

мына теңдеумен берілгенде: үдеуі нешеге тең:

243. Уақытты тең маятниктың қозғалғаны

мына теңдеуімен берілгенде: үдеуі нешеге тең болады:

244. Уақытты тең маятник қозғалуы мына

мына теңдеумен берілгенде: нешеге тең болады.

245. Кесте қолданбай есепте: :

246. Есепте :

247. Есепте :

248. Есепте :

249. Есепте :

250. Есепте :

251. нүктесіндегі функциясының -ші ретті туындысын анықтаңдар:

252. нүктесіндегі функциясының үшінші ретті туындысын есептеңдер:

253 нүктесіндегі функциясының екінші ретті туындысын есептеңдер:

254. екінші ретті туындысын есептеңдер:

255. үшінші ретті туындысын есептеңдер:

256. Үшінші тәртіптің функциясының туындысын тап

функциясының үшінші ретті туындысын есепте:

257. функциясының екінші ретті туындысын есепте:

258. функциясының –ші ретті туындысын тап:

259. функцияның –ші ретті туындысын тап:

260. функциясының –ші ретті туындысын есептеңдер:

261 функциясының дифференциалын тап:

262. функциясынң туындысын есептеңіз;

263. функциясының туындысын табыңыз:

264. функциясының туындысын тап:

265. функциясының туындысын тап:

266. функциясының туындысын тап:

267. функциясының туындысын тап:

268. функциясының туындысын тап:

269. функциясының туындысын тап:

270. функциясының туындысын тап:

271. функциясының күдікті нүктелерін табу керек:

272. функциясының өсу аралығын табу керек:

273. функциясының дөңес болатын (жоғары қарай)аралығын табыңыз:

274. функциясының тік асимптотасын табыңыз:

275. функциясының максимум нүктелерінің санын көрсетіңіз:

276. функциясының иілу нүктесін табыңыз:

277. функциясының кему аралығын табыңыз:

278 функциясы үзіліссіз және оның туындысы болатын немесе

туындысы болмайтын аргументтің мәні ...... деп аталады.

279. функциясының көлбеу асимптотасындағы қалай анықталады?

280. Функция графигінің дөңес және ойыс аралықтарын бөліп тұратын нүкте қалай аталады?

281. функциясының көлбеу асимптотасындағы қалай анықталады?

282. бір қалыпты монотонды кему жиынын анықтаңдар:

283. функцияның экстремум нүктелерін тап:

284. функциясының [-2 2] кесіндісіндегі ең үлкен және

ең кіші мәндерін табу керек:

285. функция графигінің дөңес болу

аралықтарын табу керек:

286. функциясына нүктесінде жүргізілген

жанаманың теңдеуі:

287. функциясының өсу аралығы:

288. функциясы графигінің дөңес болу аралығын табыңыз :

289. функциясының көлбеу асимптотасын табыңыз:

290. функциясының көлбеу асимптотасын табыңыз

291. функциясының максимумын табыңыз

292. Гипперболалық синус формуласын тап :

293. Гиперболалық косинус формуласын тап :

294. Гиперболалық косинустың минимумын тап :

295. Гиперболалық тангенстің асимтотасын тап :

296. Гиперболалық асимтотаның катангенсін тап :

297. Дұрыс өрнекті анықта:

298. Дұрыс өрнекті анықта:

299. функциясының туындысы үшін мәнін табу керек:

300. . функциясының туындысы үшін мәнін табу керек

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

КОСТИ

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)