АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Види грошей в сучасній економіці. Природа сучасних кредитно - паперових грошей

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. I. ПРИРОДА СНОВ И ИХ РАЗНОВИДНОСТИ
 3. II частина. Проблема спеціальних здібностей у сучасній диференційній психології
 4. Аграрне виробництво в національній економіці. Форми господарювання і земельні відносини
 5. Але монетарне правило не враховує мінливості швидкості обігу грошей та чутливості попиту до зміни процентної ставки.
 6. АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ ОБЩЕСТВО - ПРИРОДА
 7. Билет № 33 Человек и его место в мире. Природа человека.
 8. Биосоциальная природа компенсаторного приспособления
 9. Богочеловеческая природа Церкви
 10. В сучасних умовах існує три основних типи соціологічних досліджень: розвідувальне (пілотне), описове та експериментально-аналітичне
 11. Вартість грошей в часі: нарощування і дисконтування

Гроші – це одне з найвеличніших досягнень людства. Їх виникнення пов’язане з 7-8 тис. до н.е., коли у древніх племен з’явились залишки якихось продуктів, які можна було б обміняти на інші такі ж продукти в яких була потреба.

Роль держави у виникненні та еволюції грошей значна: 1) організація чеканення монет на державних монетних дворах; 2) встановлення масштабів цін; 3) впровадження паперових грошей з примусовим курсом; 4) здійснення девальвації, ревальвації; 5) накопичення валютних цінностей для забезпечення стабільності грошей.

Цікавим і важливим є питання про види грошей. Грошима в сучасному розумінні є монети, паперові гроші, засоби, що їх замінюють (чеки, векселі, кредитні картки), банківські рахунки, міжнародні гроші.

Монета - це певна кількість металу визначеної ваги та проби з відповідним державним клеймом. У монеті не тільки міститься, а й зовні позначена наявність певної вартості чи певних витрат на її виробництво, що й надає їй можливості бути грішми – загальним еквівалентом. Монети бувають повноцінними (це не тільки товар, який відіграє роль загального еквівалента, але й знак вартості) і неповноцінними. Монети як гроші мають певні недоліки: їх можуть вилучити з обігу, якщо вони карбовані з дорогоцінних металів; вони зношуються, стираються, що зменшує їх масу і створює невідповідність між реальною вартістю металу і тією вартістю, яка на монеті зазначена.

Паперові гроші – це такі гроші, які є лише знаками вартості, виготовленими з паперу, і які заміщують в обігу певну кількість повноцінних грошей. Паперовими грошима є банкноти або банківські білети, та казначейські білети.

До засобів, що замінюють гроші відносяться чеки, векселі та кредитні картки.

Чек – це наказ власника банківського рахунку перерахувати певну суму на користь пред’явника чека.

Вексель – письмове зобов’язання боржника сплатити визначену суму грошей у визначений строк.

Кредитна картка – це розрахунковий засіб, який видається банками своїм клієнтам для здійснення розрахунків за товари та послуги. Кредитною карткою можна скористатися і в разі, якщо її власнику потрібна готівка.

Банківські рахунки відображають і контролюють стан і рух коштів власника грошей, який передав їх у банк.

Міжнародні гроші – це гроші створені міжнародними організаціями для здійснення розрахунків між країнами. До них належать СДР – “спеціальні права запозичення”, створені МВФ та ЕКЮ.

В процесі розвитку продуктивних сил, суспільного характеру виробництва посилюється насамперед кредитний характер відтворення, зростає потреба відстроченні платежів при купівлі - продажу, а водночас і потреба в кредитних грошах. Хоч класичні паперові гроші переважно вибули з обігу в розвинутих країнах, але потреба в них відчувалася оскільки державних бюджет, який в минулому має дефіцит, не рідко величезний. Через це кредитні групи крім власних функцій виконували й ще функції паперових. Тому сучасні гроші мають кредитну - паперову основу. Така їх двоїста природа породжує їхню внутрішню суперечність. Зокрема, кредитний компонент визначає якісний бік і забезпечує виконання ними грошових функцій (в наслідок чого він є провідним), а паперовий спричиняє нестабільність грошового обігу з націнки грошей.

Випливає, що при перетворенні кредитно-паперових грошей на загальний еквівалент їхня вартість визначається: 1) вартістю витрат на виробництво й забезпечення їх функціонування. Для України певні риси такої грошової одиниці, зокрема її паперового еквівалента, має гривня. 2) за допомогою примусового курсу держави, якій базується на її економічних функціях; 3) мірою вартості. Це зумовлене тим, що частково зберігається опосередкований зв’язок кредитно-паперових грошей із золотом та вільно конвертованими валютами; 4) тим, що кредитні гроші є формою кредитних відносин та економічною формою руху позичкового капіталу; 5) якістю ВВП, насамперед товарною маси. Тому ціна товару залежить передусім від його вартості, витрати на його виробництво і співвідношення між попитом і пропозицією на цей товар.

По - перше, при виготовленні такої валюти, а також векселів, чеків та інших цінних паперів необхідна надійна система їх захисту. По - друге державі й особливо центральному банку слід проводити науково - обґрунтовану валютно - грошову політику. По - третє, необхідно мати певні запаси золота інших коштовних матеріалів вільно конвертованих валют. Особливо важливу роль на етапі формування економічного суверенітету відіграє проведення науково - обґрунтованої валютно-грошової політики, насамперед реформи банківської кредитної системи.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)