АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Амплітудна і фазова частотні характеристики

Читайте также:
 1. I. Схема характеристики.
 2. Акустические колебания, их классификация, характеристики, вредное влияние на организм человека, нормирование.
 3. Антикризисные характеристики управления персоналом
 4. Антропометричні характеристики людини
 5. Антропометричні характеристики людини.
 6. БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЩЕСТВА
 7. Бюджетна система України: основні характеристики
 8. Вибрация и ее характеристики
 9. Виды адаптации и их основные характеристики
 10. Виды внимания и их сравнительные характеристики
 11. Виды технических обслуживаний (ТО), их периодичность, простои в них, характеристики.

Ці характеристики, як правило розглядаються для розімкнутої системи. Будь-яку комплексну величину можна представити у вигляді модуля і аргументу (фази). Виконаємо цю операцію з компле-ксним коефіцієнтом передачі розімкнутої системи:

Тут

A(ω) – амплітудна частотна характеристика (АЧХ) системи.

𝝋(ω)- фазова частотна характеристика (ФЧХ) системи.

В теорії управління використовується графічне зображення годографа кінця вектора комплексного коефіцієнта передачі на площині a(ω), jb(ω )при зміні ω від 0 до ∞.

 

Ця характеристика називається амплітудно-фазо-частотною характеристикою (АФЧХ). Будується вона для розімкнутої системи.

АФЧХ можна побудувати аналітично,обчислюючи a(ω), b(ω ) або A(ω),𝝋(ω) для різних частот.

АФЧХ можна побудувати експериментально. Для цього необхідно розімкнути систему і на вхід у точці розмикання подавати гармонічні сигнали x(t) = різної частоти і певної амплітуди.

 

Нехай задано автоматична система

 
 

 

 


Розімкнемо AC в точці «а», тоді структурна схема розімкнутої системи прийме вигляд:

“a”
 
 

 

 


На вхід в точці «а» необхідно подати гармонічний сигнал:

x(t)=

На виході отримуємо:

Xвих(t)=

де,

- модуль комплексного коефіцієнта передачі.

Осцилограми вхідного та вихідного сигналу на екрані осцилографа після обробки мають наступний вигляд:

 


Значення модуля комплексного коефіцієнта передачі визначається із відношення ,а фаза заміряється на осі абсцис 𝝋( , змінюючи частоту ω вхідного сигналу, одержимо набір характеристик і таким чином побудуємо АФЧХ.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)