АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Алгоритм вибіркового методу

Читайте также:
 1. XII. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ АЛГОРИТМОВ
 2. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 3. Алгоритм
 4. Алгоритм MD4
 5. Алгоритм RC6
 6. Алгоритм RSA
 7. Алгоритм Брезенхема для окружности
 8. Алгоритм Брезенхема.
 9. Алгоритм взятия мазка из носа и зева.
 10. Алгоритм вставки элемента в список после элемента с указанным ключом
 11. Алгоритм выполнения прически

1. Визначити розмах вибірки: ;

2. Побудувати ранжирований ряд;

3. Визначити кількість інтервалів за формулою Стерджесса

або , (де n – обсяг вибірки);

4) Обчислить довжину інтервалу: ,

де , ;

5) Побудувати інтервальний ряд розподілу, гістограму;

6) Побудувати дискретний ряд розподілу, полігон;

7) Обчислити числові характеристики: середнє значення, дисперсію, середнє квадратичне відхилення, моду, медіану, коефіцієнт варіації; зробити висновок.

Приклад 2.1.Отримані вибіркові дані про врожайність зернових культур (ц/га) по господарствам Запорізької області за 2002 рік:

 

13,4 13,6 17,8 15,4 24,5
17,6 18,2 16,8 19,3 19,4
16,1 16,1 17,2 19,8 26,7
15,9 26,1 21,7 19,9 19,4
17,2 16,1 15,7 20,3 20,5

 

Використовуючи вибірковий метод:

1) визначити розмах вибірки;

побудувати:

2) ранжирований ряд;

3) інтервальний ряд, гістограму;

4) дискретний ряд, полігон;

5) обчислити числові характеристики:

6) зробити висновок на підставі отриманих числових характеристик.

Розв’язання.Обсяг вибірки (кількість елементів):

1. Визначимо максимальний і мінімальний варіант вибірки:

.

Розмах вибірки обчислимо по формулі:

2. Побудуємо ранжирований ряд, розташувавши значення вибірки в зростаючому порядку:

 

13,4 16,1 17,2 19,4 20,5
13,6 16,1 17,6 19,4 21,7
15,4 16,1 17,8 19,8 24,5
15,7 16,8 18,2 19,9 26,1
15,9 17,2 19,3 20,3 26,7

3. Для побудови інтервального ряду розподілу, визначимо кількість інтервалів розбивки за формулою:

Крок інтервалу визначаємо за формулою:

 

 

Складемо інтервальний ряд розподілу:

13 – 15,8 15,8 – 18,6 18,6 – 21,4 21,4 – 24,2 24,2 - 27

 

Для отриманого ряду розподілу побудуємо гістограму відносних частот (рис. 9)

4. Для переходу до дискретного ряду розподілу, припускаємо, що частоти згруповані в центрах інтервалів

14,4 17,2 22,8 25,6

 

Побудуємо полігон відносних частот (зобразимо на гістограмі).

1. Обчислимо числові характеристики вибірки даних:

– середнє значення:

– дисперсію:

 

– виправлену дисперсію:

– середнє квадратическое відхилення:

– коефіцієнт варіації:

– моду:

– медіану:

Висновок: У цілому по господарствам Запорізької області середня врожайність зернових культур складає 15,51 – 22,3 (ц/га), . Причому в більшій частині господарств отриманий урожай 17,67(ц/га), . У цілому по області розсіювання за результатами врожайності значне

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)