АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Кесте. Диабеттік нефропатия

Читайте также:
 1. Болжамы
 2. Болжамы
 3. Болжамы
 4. Болжамы
 5. Болжамы
 6. Болжамы
 7. Болжамы
 8. Болжамы
 9. Бройтигам В., Кристиан П., Рад М.
 10. ГИПОТАЛАМУС-ГИПОФИЗ АУРУЛАРЫ
 11. ГИПОТАЛАМУС-ГИПОФИЗ АУРУЛАРЫ
 12. ГОРМОНАЛЬДЫ ЗЕРТТЕУ

 

Этиологиясы мен патогенезі Созылмалы гипергликемия, шумақ ішілік және жүйелік артериялық гипертензия, генетикалық бейімділік
Эпидемиологиясы ҚД-1-мен сырқаттанған науқастарда диабет манифестациясынан 5–15 жылдан кейін микроальбуминурия 6–60%-да анықталады. ҚД-2 кезінде ДНФ европалық нәсілді науқастардың 25%-да, ал азиялық нәсілді науқастардың 50%-да дамиды. ҚД-2 кезінде ДНФ-ның таралу көрсеткіші 4–30%-ды құрайды
Басты клиникалық көрінісі Ерте сатыларында болмайды. Артериялық гипертензия, нефротикалық синдром, СБЖ
Диагностикасы Микроальбуминурия (тәулігіне 30–300 мг/тәу немесе 20–200 мкг/мин альбумин экскрециясы), протеинурия, шумақтық фильтрацияның алғашында жоғарылап, кейін төмендеуі, нефротикалық синдром мен СБЖ-нің белгілері
Салыстырмалы диагностикасы Бүйректің басқа да аурулары мен СБЖ-нің басқадай себептері
Емі ҚД компенсациясы және артериялық гипертензия, ААФ ингибиторлары немесе ангиотензин рецепторларының блокаторлары, микроальбуминурия сатысынан бастап ақуызы мен тұзы аз емдәм. СБЖ дамығанда — гемодиализ, перитонеальды диализ, бүйрек трансплантациясы
Болжамы Протеинурия көрініс берген ҚД-1-мен сырқаттанған науқастардың 50%-да, ҚД-2-мен сырқаттанған науқастардың 10%-да 10 жыл ішінде СБЖ дамиды. ҚД-1-мен ауырған жасы 50-ден жас науқастардың өлім көрсеткішінің 15%-ы ДНФ әсерінен дамыған созылмалы бүйрек жеткіліксіздігінен болады

 

Бұлар, өз кезегінде ангиотензин-2, эндотелин секілді гуморальды факторлар, сондай-ақ шумақтардың базальды мембраналарының электролитті қасиеттерінің бұзылыстары нәтижесінде дамиды. Сонымен қатар, шумақ ішілік гипертензияның дамуына ДНФ көрініс берген науқастардың басым көпшілігінде анықталатын жүйелік гипертензия себеп болады. Шумақ ішілік гипертензия базальды мембраналар мен фильтрациялық саңылаулардың зақымдануына әкеледі, нәтижесінде олар арқылы алғашында ізді (микроальбуминурия), кейін көлемді мөлшерде альбуминдер (протенинурия) өте бастайды. Базальды мембраналардың жуандауы олардың электролитті қасиеттерінің бұзылуына, яғни бұл фильтрациялық саңылаулар көлемінің өзгермеуіне қарамастан ультрафильтратта көп мөлшерде альбуминнің түсуіне себеп болады.3. Генетикалық бейімділік. ДНФ-мен сырқаттанған науқастардың туыстарында жоғары жиілікте артериялық гипертензия дамиды. ДНФ дамуының ААФ гені полиморфизмімен байланысы жөнінде мәліметтер белгілі. ДНФ кезінде микроскопиялық шумақ базальды мембраналарының жуандауы, мезангий экспансиясы, әкелетін және әкететін артериолалардың фиброзды өзгерістері анықталады. Клиникалық созылмалы бүйрек жеткіліксіздігіне (СБЖ) сәйкес келетін ДНФ-нің соңғы сатысында алғашында ошақты (Киммельстиль-Уилсон), кейін диффузды гломерулосклероз дамиды.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)