АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Platnost PN

Читайте также:
  1. Neplatnost OK
  2. Neplatnost PJ

· PN je platná, pokud:

1) vydání příslušným orgánem v mezích jeho pravomoci

2) vydání stanoveným postupem

3) řádné vyhlášení ve Sbírce zákonů


Působnost PN

· PN je používaná na konkrétní právní vztahy, pro každého závazná

1) věcná působnost

· týká se skutkové charakteristiky případů, které PN upravuje

· dána předmětem, na který PN působí

a. obecné – vztahují se na větší počet stejných případů

b. speciální – mají přednost před obecnou v případě kolize = princip subsidiarity (např. Občanský a obchodní zákoník)

2) prostorová působnost (na jakém území PN platí)

· princip teritoriality = platí na území daného státu => teritoriální působnost

a. celostátní působnost = zákony

b. lokální působnost = vyhlášky obce

3) časová působnost (odkdy dokdy je PN účinná)

· PN platná (přítomnost ve Sbírce zákonů) => časová prodleva (obvykle 15 dní) => PN účinná (musíme se podle ní řídit v době účinnosti)

· platnost = předpoklad účinnosti

· platnost PN obvykle není omezena => zrušení derogační klausulí (vydána v nové PN)

· retroaktivita (= zpětná působnost zákonů)

a. pravá – účinnost právního předpisu začne dříve než platnost (např. placení školného – zaplatit musí všichni, co právě studují)b. nepravá – řeší časový přechod 2 právních norem (např. placení školnéhozaplatit musí všichni, kdo kdy studovali)

4) osobní působnost

· založena na principu rovnosti před zákonem

a) působení na všechny lidi na území státu, např. právo na vzdělání

b) působení na všechny občany státu (na základě občanství), např. politické právo

· typy imunity

a. absolutní imunita (hlava státu) – absolutní beztrestnost

b. relativní imunita (členové zákonodárného sboru) – trestní postih za určitých okolností (disciplinární delikty, po souhlasu komory)

7) VÝKLAD PRÁVA (OBECNĚ, DRUHY VÝKLADŮ PRÁVA), ANALOGIE V PRÁVU

Výklad (interpretace) práva

· objasnění smyslu a obsahu PN za účelem jejich pochopení v případech, kdy je chceme použít

· PN jsou obecně formulované (mají abstraktní charakter) – aby obsahovaly velké množství případů => v případě aplikace PN je jí potřeba zkonkretizovat


Druhy výkladu

1) kdo vykládá normu (interpret)

a) výklad Ústavního soudu podle Ústavy

· výklad obecně závazný

· rozhoduje o zrušení PN, pokud jsou v rozporu s Ústavním zákonem pomocí nálezu

b) výklad vyšších soudů (Nejvyšší soud ČR)

· určen k sjednocování rozhodovací činnosti soudů

· dává informace nižším soudům o tom, jak mají ve složitých případech rozhodnout

· výklad není právně závazný – je to pouze doporučení nižším soudům, jak situaci řešit

c) výklad orgánů aplikujících právo

· rozhodnutí správních orgánů (soudy, úřady státní správy)

· výklad závazný pouze pro konkrétní případ

d) doktrinální výklad

· výklad práva experty, při rozhodování z něj soudce čerpá

· není právně závazný

e) oficiální interní výklad

· výklad závazný pro podřízené: podřízené orgány, pracovníky

· pro pracovníky závazný, jinak obecně nezávazný

· nesmí být v rozporu s platným právem (např. bezpečnost práce vs. Občanský zákoník)

2) klasifikace podle metod a způsobu výkladu

a) jazykový výklad

· obsah textu z hlediskagramatiky

· legální definice = zákony, které obsahují pojmy a jejich definice, bývá
v úvodu kodexu

b) logický výklad

· hlediskologiky

· obsahuje pravidla logiky, které jsou historicky ustálené

1. výklad acontrario = důkaz opaku

2. výklad per eliminatione = důkaz vyloučením

3. výklad a majore ad minus = výklad od největšího k nejmenšímu

4. výklad ad minori ad minus = výklad od nejmenšího k největšímu

5. výklad ad absurdum = výklad zabsurdněn -> vyloučen

c) systematického výkladu

· hlediskosrovnání s jinými normami v rámci systému

1. výklad lex superior derive priori = při existenci 2 norem stejné právní síly, přednost má později vydaná

d) historický výklad (nemusíme umět)

· hledisko historických konsekvencí

e) teleologický a funkcionální výklad

· hledisko smyslu a účelu normy

· nejdůležitější je účel výkladu

3) podle poměru smyslu právní normy a jejího slovního vyjádření

a) výklad zužující (restriktivní)

· text právní normy > smysl právní normy

b) výklad rozšiřující (extenzivní)

· text právní normy < smysl právní normy

c) výklad doslovný (adekvátní)

· text právní normy = smysl právní normy

· nejčastěji používaný

Analogie v právu

1) analogie zákona = použití právní normy, která obsahuje nejpodobnější případ

2) analogie práva = postup řešení věci na základě principu právního odvětví

· v právu ČR pouze v právu soukromém = občanském právu

8) ZÁKLADNÍ ZÁSADY SOUKROMÉHO PRÁVA, NOVÁ TERMINOLOGIE NOZ

Základní zásady soukromého práva

1) zásada rovnosti stran

2) zásada smluvní svobody stran jakožto projev autonomie jejich vůle

· svoboda smlouvu:

I. uzavřít/neuzavřít

II. výběr smluvní strany

III. výběr smluvního typu

IV. určení obsahu smlouvy

V. určení formy smlouvy

VI. možnost smlouvu za dohodnutých podmínek zrušit

3) zásada, že se smlouvy mají dodržovat

4) zásada dobré víry

· subjekt práva při svém jednání vychází ze svého přesvědčení

5) nikdo nemůže mít prospěch ze svého protiprávního chování

6) dobré mravy

· výklad a použití předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy

Nový občanský zákoník NOZ

1) Obecné zásady

· reguluje celou oblast soukromého práva v ČR

· výklad soukromého práva nezávislý na právu veřejném

· možnost odchýlení od všech ustanovení kromě výjimek:

a. odchýlení zakázáno – např. nájemní smlouva se nesmí odchýlit
v neprospěch nájemce

b. odchýlení v rozporu se Základní listinou práv a svobod – např. nájemná
vražda v podobě psané smlouv
y

c. odchýlení v rozporu s veřejným pořádkem

· sjednané smlouvy se mají dodržovat

· právní odpovědnost za specifické vlastnosti – např. někomu poradím jako dobrý ekonom -> rada byla špatná -> vzhledem k tomu, že jsem tvrdil, že jsem dobrý ekonom, jsem za špatnou radu zodpovědný

· člověk má jednat poctivě

2) Ochrana práva

· ochrana před soudem

· chránění práva státními zákony

· možnost svépomoci (přiměřená lze použít v případě, že státní orgán nemůže zasáhnout včas)

3) Konkrétní změny

PŮVODNĚ NOVĚ
práva a povinnosti právní osobnost
právní úkony právní jednání
vznik, změna, zánik PaP svéprávnost = způsob nabývání práv a povinností
  na základě právního jednání
protiprávní úkony protiprávní jednání
právní vztah právní poměr
závazek (povinnost plnit) dluh
pohledávka (právo na plnění) pohledávka
půjčka zápůjčka

 

Rozsah užívacího práva – původně pouze nájem

a) nájem = užívání věci/prostoru bez vybavení

b) pacht = užívání věci/prostoru s vybavením za nějakým účelem např. pronájem zemědělského pozemku

9) PRÁVNÍ VZTAHY (PRÁVNÍ POMĚRY – POJEM, DRUHY, PŘEDPOKLADY A PRVKY)

Právní vztahy (poměry) PP

· právem založený poměr 2 subjektů hmotného práva

· vztah mezi oprávněným a povinným

· např. dluh, manželství, účast na společnosti


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.025 сек.)