АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Відносні й абсолютні посилання

Читайте также:
  1. Відносні статистичні величини, їх види за аналітичною функцією, економічний зміст, методика обчислення та одиниці вимірювання
  2. Гіперпосилання на веб-сторінці
  3. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела
  4. Посилання на інші частини документу.

Як було сказано раніше формула в Excel може містити посилання на комірки та діапазони комірок. В Excel посилання діляться на відносні, абсолютні та мішані.

Відносні посилання

Наприклад, якщо ви записали до комірки А3 формулу =А1+А2 і скопіювали цю формулу до комірки В5, то в цій комірці одержите формулу =В3+В4. При використанні відносних посилань дана первинна формула є опцією, при якій потрібно обчислити суму двох комірок, розташованих вище. Програма Excel використовує відносні посилання за замовчуванням.

Абсолютні посилання

Бувають можливі варіанти, коли зміна адреси в посиланнях на комірку небажана, наприклад якщо до комірки записано постійний коефіцієнт, що застосовується у формулах. В цьому випадку використовуються абсолютні посилання, що не змінюються під час копіювання формули. Абсолютні посилання відрізняються від відносних наявністю знака $. Формула =$A$1+$A$2, не буде змінюватись під час копіювання чи переміщення до іншої комірки. При цьому знаки $ в адресі комірки використовуються біля назви стовпця і назви рядка. Для того щоб утворити абсолютне посилання необхідно в рядку формул виділити посиолння на комірку та натиснути клавішу F4.

Мішані посилання

В абсолютних посиланнях ми використовували знак $ біля назви рядка та назви стовпця в адресі комірки. В мішаних посиланнях знак $ може використовуватись тільки біля назви стовпця (напиклад $A1 для абсолютного посилання по стовпцях), або біля назви рядка (наприклад A$1 для аболютного посилання по рядках).

Саме по собі введення даних не мало б особливого значення, якби в Excel не було потужних засобів для їх обробки. Основним інструментом для обробки даних в Excel є формули.

Формули в Excel – це вирази, що описують обчислення в комірках.

Використовуючи формули в Excel можна виконувати різноманітні обчислення над даними введеними до комірок. Формули записуються в рядок формул і можуть містити такі компоненти:

§ Символ =, яким починається запис формули.

§ Оператори, тобто інструкції для виконання дій (наприклад +,-,*,/)

§ Числа або текстові значення (наприклад 0, 15 або Доход)

§ Функції з набору вбудованих функцій в Excel (наприклад СУММ або COS)

§ Посилання на комірки або діапазони – ці компоненти присутні, якщо у формулу потрібно підставити значення, які містяться в інших комірках.Слід зазначити ще раз, що Excel вважає формулою будь-який запис у комірці, який починається із символу =. Після команди введення запис формули в комірці зникає і з’являється результат її виконанняабо повідомлення про помилку. Відредагувати введену формулу можна як звичайний текст введений до комірки.

Пріоритет операторів

Якщо до формули входять декілька операторів, то програма Excel визначає пріоритет цих операторів і призначає відповідну послідовність їх виконання. Наведемо загальний список операторів Excel у порядку зменшення їх пріоритету:

1. Адресні оператори (:, <пробіл>)

2. Заперечення (використовується для вказівки від’ємних чисел -1, -0,43)

3. Відсоток (%)

4. Піднесення до степеня (^)

5. Множення і ділення (* і /)

6. Додавання і віднімання (+ і -)

7. Об’єднання послідовностей символів (&)

8. Оператори порівняння (=, <, >, <=, >=, <>)

Якщо до формули входять оператори з однаковим пріоритетом, то вони виконуються в порядку зліва направо. Щоб змінити порядок використання операторів використовують круглі дужки.

Для того щоб скопіювати одну й ту саму формулу у суміжні комірки слід користуватись маркером заповнення.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.023 сек.)