АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Редагування таблиць

Читайте также:
 1. В цьому випадку буде запропоновано вказати список таблиць і їх полів, і на підставі цих даних буде створений запит.
 2. Введення та редагування тексту
 3. ВИДИ РЕДАГУВАННЯ
 4. ВИДИ РЕДАГУВАННЯ
 5. ВИДИ ТЕКСТІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕДАГУВАННЯ
 6. Додавання і редагування лінії тренда
 7. ЕТАПИ ПРОЦЕСУ РЕДАГУВАННЯ
 8. Застосування базових таблиць для прогнозування залишкового ресурсу
 9. І. Створення власної бази даних і таблиць
 10. Основні правила редагування SIMULINK-Моделей
 11. ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО СЦЕНАРІЮ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ПЕРЕДАЧІ
 12. Особливості редагування наукового тексту

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

(УКРКООПСПІЛКА)

Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж

 

 

Розглянуто та затверджено на засіданні

циклової комісії облікових та фінансових

дисциплін

Протокол № 2 від 30.08.2014 р.

Голова циклової комісії

_____________ М. М. Процик

Спеціальність: 5.02010201 „Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”

Курс II

Дисципліна: "Офісне програмне забезпечення"

Лекція 2

Інформаційно-пояснювальна лекція

Тема.Табличний процесор MS Excel

Навчальна мета:формування знань щодо роботи з таблицями в процесорі MS Excel.

Виховна мета: Формувати якості особистості студентів та пізнавальний інтерес; показати значення теми для моделювання та розв’язування економічних задач.

Розвивальна мета: Спонукати до пізнавальної, наукової, творчої діяльності; розвивати самостійність та творче мислення.

Методична мета: Використання презентації на занятті як засобу активізації процесу навчання.

План

1. Редагування таблиць

2.Формули та функції

3.Побудова діаграм

Технічні засоби навчання:

· Інтерактивна дошка

· Мультимедійний проектор

· Персональний комп’ютер

Наочність:

· Тематична презентація в Power Point.

· Опорний конспект до лекції №14

Міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечувані: Навчальна практика з дисципліни "Інформатика та комп’ютерна техніка".

Забезпечуючі: Інформатика


Література

Основна

1. Глинський Я.М. Інформатика: Ч. 2: Навч. посіб. для 10 – 11 кл: Львів, 2010.

2. Гаєвський О.Ю. Інформатика: 7-11 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2009.

3. Енгель П.С. та інші Інформатика і комп'ютерна техніка: Навч. посібник. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2009.

4. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник / За ред. Пушкаря 0.1.- К.: "Академвидав", 2011.

5. Дибкова Л.М. Інформатика та комп'ютерна техніка. - К.: "Академвидав", 2008.

6. Глинський Я.М. Інформатика. Інформаційні процеси. - Львів: Деол, 2012.

7. Мельникова О.П. Економічна інформатика, - К.: «Центр учбов. літ.», 2010

Додаткова

5. Дибкова Л.М. Інформатика та комп'ютерна техніка. - К.: "Академвидав", 2009.6. Глинський Я.М. Інформатика. Інформаційні процеси. - Львів: Деол, 2010

7. Мамчнко С.Д. Економічна інформатика. Практикум. Навч. посіб.-К.: «Знання», 2008

 

Викладач ___________ І. В. Калинюк


Редагування таблиць

Електронна таблиця в MS Excel складається з таких елементів:

· робочий аркуш, розділений на рядки і стовпці;

· комірки;

· числа;

· текстові рядки;

· формули.

Робочий аркуш виконує роль звичайного паперового аркуша, на якому можна писати числа і букви. Кожний робочий аркуш складається з 256 вертикальних стовпчиків і 65536 горизонтальних рядків. Стовпчики позначаються буквами (А, В, С, D і т.д.), а рядки - послідовно нумеруються (1,2, 3 і т.д.).

Комірка утворюється в місці перетину рядка із стовпчиком. Кожна комірка задається заголовком стовпчика і номером рядка. Наприклад, комірка, утворена перетином стовпчика В і рядка 12, називається В12.

Числа можуть являти собою грошові суми, розміри або кількість.

Текстові рядки вказують, що означає те чи інше число, утворюють назви таблиці чи окремих її елементів тощо.

Формула дозволяє отримати результат математичних перетворень введених чисел.

В Excel окремі робочі аркуші об'єднуються в робочі книги. Кожна робоча книга може містити до 256 аркушів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)